SMLUVNÍ PODMÍNKY

Efektivní 16.února 2017


ÚČEL SLUŽBY

Talk Fusion®, Inc. poskytuje svým uživatelům video komunikační služby (dále jen „produkty a služby“). Tyto smluvní podmínky se vztahují na veškeré nové funkce, které vylepšují aktuální verze produktů a služeb, včetně povolení nových funkcí, není-li výslovně uvedeno jinak. Uživatel je s nimi srozuměn a souhlasí s tím, že produkty a služby jsou poskytovány bez záruk jakéhokoli druhu. Talk Fusion za tyto produkty a služby nenese žádnou odpovědnost, zahrnující například: chybné uložení komunikace nebo personalizovaného nastavení uživatele, ztráta nebo poškození dat a zpráv uživatele, případně jakéhokoli jiného vlastnictví.

POVINNOSTI UŽIVATELE

Ve vztahu k používání produktů a služeb Talk Fusion se uživatel zavazuje, že bude: a) poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace v souladu se Zákaznickým formulářem, b) bude udržovat a řádně aktualizovat zákaznický profil tak, aby tento byl správný, aktuální a úplný. Poskytuje-li uživatel informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné a Talk Fusion má důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, má společnost právo pozastavit nebo zrušit účet uživatele a odmítnout některé či všechny stávající nebo budoucí produkty a služby.

ZMĚNY ÚČTU

Vyžaduje-li Váš profil aktualizaci, přihlaste se do svého účtu Talk Fusion a zadejte své nové údaje v elektronické podobě nebo je odešlete e-mailem na support@talkfusion.com.

HESLA

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla a nese plnou odpovědnost za veškeré činnosti související s účtem uživatele. Talk Fusion nenese žádnou odpovědnost za odcizení, ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu, úplné nebo částečné, jež jsou způsobeny porušením zachování důvěrnosti uživatelského hesla. Heslo si můžete po přihlášení do svého účtu Talk Fusion kdykoliv změnit.

ZPŮSOB JEDNÁNÍ

Uživatel bere na vědomí, že Talk Fusion nemůže před odesláním kontrolovat veškerý obsah, avšak společnost a její zástupci mají právo (nikoli povinnost) dle vlastního uvážení zamítnout nebo odstranit prostřednictvím Talk Fusion jakýkoliv dostupný obsah. Uživatel zejména souhlasí s tím, že nebude používat produkty a služby k šíření či sdělování jakéhokoli urážlivého, obscénního, vulgárního, pomlouvačného, výhružného, obtěžujícího nebo sexuálně orientovaného obsahu, případně rasového, sexuálního či obsahu nábožensky diskriminačního včetně případných dalších materiálů, které mohou porušovat zákony nebo obecně ohrožují morální standardy. Uživatel je srozuměn s tím, že odpovědnost za veškeré informace, údaje, text, software, hudba, zvuk, fotografie, grafika, videa, zprávy nebo jiné materiály (dále jen „obsah“), přenášené veřejně či pro soukromé účely, nese osoba, od které takový obsah pochází. To znamená, že uživatel nese výhradní odpovědnost za veškerý obsah, který uživatel prostřednictvím e-mailu odesílá, přenáší či jinak zveřejňuje v rámci produktů a služeb. Talk Fusion nekontroluje obsah přenášený prostřednictvím produktů a služeb, a proto nemůže zaručit jeho přesnost, spolehlivost nebo kvalitu takového obsahu. Společnost Talk Fusion není za žádných okolností odpovědná za obsah, zahrnující mimo jiné chyby nebo opomenutí. Dále nenese odpovědnost za jakékoli poškození či ztráty, jež vznikly v důsledku použití obsahu odeslaného e-mailem, přeneseného prostřednictvím jiných médií, případně jinak zveřejněného prostřednictvím Talk Fusion.

Uživatel se zavazuje, že produkty a služby nebude používat k: (I) mailování, přenosu nebo jinému zpřístupňování obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující soukromí druhých, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nevhodně motivovaný; (II) poškozování morálního vývoje nezletilých osob; (III) mailování, přenosu či jinému zveřejňování neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“ nebo „spamů“ (IV) vydávání se za jinou osobu či subjekt, včetně zaměstnanců či představitelů Talk Fusion nebo k nepravdivému tvrzení o propojení s jinou fyzickou nebo právnickou osobou; (V) padělání hlaviček nebo jiné manipulaci s identifikačními prvky za účelem zamaskování původu obsahu přenášeného prostřednictvím produktů Talk Fusion; (VI) mailování, přenosu nebo jinému zpřístupňování materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru či hardwaru nebo telekomunikačních zařízení; (VII) mailování, přenosu nebo jinému zpřístupňování obsahu, na jehož zveřejnění nemá uživatel právo na základě právních, smluvních nebo fiduciárních vztahů (např. interní informace, vlastnické a důvěrné informace zjištěné nebo zveřejněné jako součást pracovního poměru nebo na základě dohod o mlčenlivosti); (VIII) mailování, přenosu nebo jinému zpřístupňování obsahu, který porušuje patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiná vlastnická práva (dále jen „práva“) kterékoli smluvní strany či třetí strany; (IX) stalkingu či jinému obtěžování druhého nebo ke shromažďování či uchovávání údajů o jiných uživatelích; (X) neoprávněnému zasahování nebo narušování produktů, serverů nebo sítí společnosti připojených k Talk Fusion, případně nerespektování požadavků, postupů, zásad nebo předpisů vztahujících se k sítím připojených k Talk Fusion; (XI) úmyslnému či neúmyslnému porušování platných místních, státních, národních nebo mezinárodních zákonů, včetně předpisů stanovených v souladu s US Securities and Exchange Commission, The Federal Communications Commission a dalších pravidel pro národní či jiné obchodování s cennými papíry.

ZÁKAZ SPAMŮ

Uživatel nesmí využívat službu k podávání, generování nebo začleňování nevyžádaných hromadných e-mailů nebo jiných forem zneužívání e-mailů (tj. SPAM). Nereagování na oznámení o SPAMECH je rovněž důvodem pro okamžité zrušení účtu Uživatele.

MEZINÁRODNÍ ZÁKONY

Uživatel se zavazuje, že bude jednat v souladu se všemi místními předpisy a zákony vztahujícími se k jednání a zveřejňování přijatelného obsahu na internetových sítích. Konkrétně je uživatel povinen jednat v souladu se všemi platnými zákony o přenosu technických dat exportovaných ze Spojených států nebo země, ve které uživatel sídlí anebo z ní pochází.

ODŠKODNĚNÍ

Uživatel se zavazuje, že bude hájit zájmy společnosti Talk Fusion, jejích představitelů, dceřiných společností, poboček či jiných partnerských společností a zaměstnanců. Výše zmiňované subjekty bude chránit před ztrátou, škodami, náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), pohledávkami nebo nároky uplatňovanými třetí stranou, jež vyplývají z obsahu e-mailů, přenosu nebo zveřejnění prostřednictvím Talk Fusion, případně pokud tyto vznikly porušením obchodních podmínek.

VLASTNICTVÍ, VYHRAZENÍ PRÁV

Žádné ustanovení této Smlouvy nelze vykládat tak, že by uživateli byla poskytnuta vlastnická práva k duševnímu vlastnictví Talk Fusion na základě licence, nároku či jinak. Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí s tím, že produkty a služby obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. S výjimkou případů výslovně povolených společností Talk Fusion se uživatel zavazuje, že nebude měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet celá nebo částečná díla odvozená z produktů a služeb.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

PRODUKTY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. Společnost Talk Fusion odmítá v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony veškeré záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a záruk neporušení. Talk Fusion neposkytuje žádnou záruku za to, že produkty a služby budou splňovat požadavky uživatele, že poskytovaná služba bude nepřerušená, včasná, bezpečná či bez chyb, případně že výsledky, které mohou být získány z používání produktů a služeb, budou přesné nebo spolehlivé. Stahování nebo jiné získaní materiálů prostřednictvím použití produktů a služeb jsou prováděna dle vlastního uvážení uživatele a na jeho riziko. Uživatel nese výhradní odpovědnost za případné škody svého počítačového systému nebo mobilního zařízení, případně za ztrátu dat vyplývajících ze stažení takových materiálů. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že produkty a služby používá na své vlastní riziko. Žádná ústní či písemná rada či informace, kterou uživatel od Talk Fusion získal či mu tato byla poskytnuta prostřednictvím produktů a služeb, nepředstavuje záruku, jež by byla výslovně uvedena v těchto Smluvních podmínkách.

OBECNÉ ZÁSADY

Uživatel souhlasí s tím, že Talk Fusion nebo poradci třetích stran nenesou žádnou odpovědnost za vymazání nebo neúspěšné uložení zpráv a další komunikace či jiného obsahu uchovávaného nebo přenášeného prostřednictvím Talk Fusion nebo za použití produktů a služeb.

ZMĚNY PRODUKTŮ A SLUŽEB

Talk Fusion si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své produkty a služby bez předchozího upozornění, a to dočasně či trvale. Uživatel souhlasí s tím, že Talk Fusion neponese odpovědnost vůči uživateli ani žádné třetí straně za změny, přerušení, upgrade či doplnění nebo pozastavení produktů a služeb Talk Fusion. Veškeré revize, změny, úpravy, upgrady nebo dodatky jsou ve výlučném vlastnictví Talk Fusion a uživatel na ně nemá žádné právo.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel souhlasí s tím, že Talk Fusion nenese v žádném případě odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně ušlého výdělku, škody způsobené používáním služeb, údajů, dobrého jména a jiné nehmotné ztráty, přestože byla Společnost upozorněna na možnost vzniku takové škody vyplývající z: používání nebo nemožnosti použití produktů a služeb, nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících z nákupu nebo pořízení zboží, dat, informací či produktů a služeb či přijatých zpráv nebo transakcí provedených prostřednictvím produktů a služeb, neoprávněným přístupem či změnou přenosů nebo dat, prohlášení nebo jednání třetích stran v souvislosti s produkty a službami, poškození hardwaru, softwaru, dat uživatele nebo k poškození jiného hmotného a nehmotného majetku či zájmu uživatele, které je způsobeno zcela nebo částečně produkty a službami či jinou záležitostí s těmito související.

Talk Fusion nese vůči uživateli odpovědnost za škodu způsobenou částečně nebo v celém rozsahu produkty a službami za předpokladu, že tato odpovědnost vyplývá ze smlouvy, případně vznikla z důvodu přečinu, nedodržení záruky, úmyslného pochybení nebo porušení platných předpisů. Její výše je však omezena částkou, kterou uživatel zaplatil společnosti Talk Fusion za produkty a služby za měsíční období předcházející ztrátě nebo poškození, jež uživateli vznikla.

DORUČOVÁNÍ

Talk Fusion byla akreditována společností Return Path poskytující největší a nejuznávanější akreditované internetové služby na světě. Společnost Talk Fusion musela projít rozsáhlým auditem, který prověřil, že způsob odesílání Videa E-mailů a Video Newsletterů a její infrastruktura splňuje osvědčené postupy v oboru video marketingového prodeje. Zákazníci Talk Fusion tak mohou získat obrovské výhody v podobě doručování e-mailů na více než 5 milionů emailových systémů partnerských poskytovatelů internetových služeb, společností ze seznamu Fortune 1000, vzdělávacích institucí, vládních subjektů a malých i středních podniků na celém světě. Tyto výhody zahrnují spolehlivější dodávky doručené pošty a sníženou pravděpodobnost, že obsah e-mailů bude spouštět filtr nevyžádané pošty. Upozorňujeme však, že Talk Fusion nekontroluje zásady doručování každého poskytovatele internetových služeb, a proto společnost nezaručuje, že každý odeslaný Video E-mail a/nebo Video Newsletter bude doručen do e-mailové schránky Vašeho zamýšleného příjemce.

ZRUŠENÍ

Uživatel souhlasí s tím, že na základě svého vlastního uvážení může společnost Talk Fusion v rámci produktů a služeb odstranit a vyřadit jakýkoliv obsah bez udání důvodu, nebo tak může učinit v případě, vznikne-li důvodné podezření, že uživatel porušil nebo jednal v rozporu s duchem a literou Smluvních podmínek. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoliv ukončení jeho přístupu k Talk Fusion z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek může nastat bez předchozího upozornění. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Talk Fusion může okamžitě deaktivovat nebo vymazat jeho účet a všechny související informace včetně souborů nacházejících se v jeho účtu anebo zakázat jakýkoliv další přístup k těmto souborům. Uživatel dále souhlasí s tím, že Talk Fusion nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo třetím stranám za ukončení jeho/jejich přístupu k produktům a službám.

OPAKOVANÁ FAKTURACE/MOŽNOST PŘEDPLATNÉHO/ÚHRADA CELÉ ČÁSTKY

Ve všech zemích jsou produkty a služby hrazeny na bázi pravidelného měsíčního poplatku. Upozorňujeme, že společnost Talk Fusion si poplatek za Měsíční plán automaticky strhává z kreditní karty, ze které uživatel povolil platbu za tímto účelem. Spolupracovníci a zákazníci mohou převést způsob měsíční platby na jinou kreditní kartu nebo účet PAYLUTION® E-Wallet (pouze pro spolupracovníky) prostřednictvím sekce Fakturace na jejich panelu Dashboard.

Přeje-li si uživatel svůj účet zrušit a přestat hradit poplatek prostřednictvím automatické fakturace, je povinen společnost Talk Fusion písemně o svém rozhodnutí vyrozumět, a to alespoň 5 dní před uskutečněním pravidelné měsíční platby. Oznámení o zrušení účtu je třeba odeslat e-mailem na Support@TalkFusion.com nebo písemně prostřednictvím faxu či doporučeným dopisem na adresu Talk Fusion. Žádost musí obsahovat identifikační číslo účtu Talk Fusion, který má být zrušen. Pokud prostřednictvím kreditní karty platíte za více než jeden účet, musíte uvést údaje k jednotlivým účtům, které si přejete zrušit. Uživatel souhlasí s tím, že žádost o zrušení účtu nelze podat telefonicky. Tato forma žádosti o zrušení je pro společnost Talk Fusion nepřijatelná. V takovém případě si Společnost bude i nadále účtovat poplatky za produkty a služby.

Po zrušení Vašich služeb dojde k okamžitému omezení přístupu do panelu Dashboard. Upozorňujeme, že Vaše uložená videa a e-mailové adresy budou vymazány ze systému Talk Fusion. Video E-maily nebo Video Newslettery, které vám byly před zrušením služby odeslány, budou deaktivovány a zamýšleným příjemcům se již nezobrazí.

UPOZORNĚNÍ: Spolupracovníci a zákazníci si mohou vybrat jednu z platebních podmínek a zvolit si předplatné či platbu celé částky najednou, a ušetřit tak až 20 % ze svých měsíčních poplatků za předplatné. Předplatné či platbu celé částky nelze zrušit či refundovat, nedošlo-li k jejich platbě společně s balíčkem produktů a nebyla-li platba stornována do deseti pracovních dnů.

REFUNDACE

Pokud není některý z uživatelů spokojen se svým počátečním nákupem produktů, Talk Fusion vrátí takovému uživateli peněžní prostředky v plné výši kupní ceny do deseti (10) pracovních dnů ode dne nákupu, není-li zákonem stanoveno jinak. (To se týká též obyvatel Aljašky, kde proces trvá obvykle pět pracovních dnů; pro obyvatele Severní Dakoty ve věku 65 let je tato lhůta vymezena 15 pracovními dny).

OBECNÁ USTANOVENÍ

Uživatel bere na vědomí, že si tuto Smlouvu náležitě přečetl, jejímu obsahu rozumí a se smluvními podmínkami souhlasí. Dále souhlasí s tím, že se jedná o výhradní a plné znění této Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, jež tímto nahrazuje a slučuje všechny předchozí návrhy, ujednání a dohody, ústní či písemné, které se k předmětu této Smlouvy vztahují.

a) Oddělitelnost. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebude tímto v žádném případě ovlivněna nebo omezena a zůstane v plné platnosti a účinnosti.

b) Vyloučení zřeknutí se práv. V případě, že jedna ze stran nebude moci uplatňovat některá z práv uvedených v tomto dokumentu, nebude toto považováno za zřeknutí se jakéhokoli práva v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

c) Porušení ustanovení Nahlaste nám prosím jakékoliv porušení smluvních podmínek na náš e-mail: support@talkfusion.com

ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Talk Fusion si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit tyto Smluvní podmínky. Jakékoli změny musí být zveřejněny 30 dnů před datem jejich účinnosti. Nelze je však uplatňovat zpětně od tohoto data. Platí však, že změny nezbytné k dosažení souladu se zákonnými požadavky nebo změny týkající se nových technologií či technických požadavků nabývají účinnosti okamžitě po svém zveřejnění. Nesouhlasí-si uživatel s těmito změnami, je tento povinen okamžitě přestat používat produkty a služby a zrušit svůj plán.

ODŠKODNĚNÍ

Tímto se zavazujete, že v případě porušení těchto podmínek, které vyplývají z neoprávněných nároků, jež jsou v rozporu s ustanoveními „Omezení odpovědnosti“ či jinými ustanoveními této Smlouvy, odškodníte naši Společnost za jakékoli ztráty, včetně úhrady odměny právním zástupcům. (Odškodnění je finanční kompenzace druhého za ztrátu). Dále se zavazujete, že v případě ztráty nárokované třetí stranou v důsledku zneužití Vašeho hesla Vámi či jinou osobou, což je v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, odškodníte naši společnost za jakékoli ztráty, včetně úhrady odměny právním zástupcům.

DOLOŽKA EKVITY

Souhlasíte s tím, že porušení těchto podmínek může Talk Fusion způsobit nenapravitelné škody, které v některých případech nelze zcela vykompenzovat finančními prostředky. Platí tedy, že v případě porušení těchto Podmínek může Společnost požadovat mimořádný soudní zákaz (tj. Talk Fusion může požádat o soudní příkaz) nebo jinou doložku ekvity.

SOUDNÍ PŘÍKAZY

Máme-li poskytnout informace v reakci na soudní příkaz týkající se Vašeho účtu, můžeme po Vás požadovat úhradu našich nákladů. Tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na právního zástupce a zaměstnance, čas strávený vyhledáváním záznamů, přípravou dokumentů a písemné výpovědi. Tímto opravňujete Talk Fusion k tomu, aby si účtovala tyto náklady z kreditní karty nebo jiného účtu vedeného u naší společnosti, který používáte k platbě za svůj Měsíční plán za produkty a služby.

ČINNOST TŘETÍCH STRAN

Společnost a náš tým nenesou odpovědnost za jednání inzerentů, za webové stránky propojené s Vaším účtem nebo s jinými členy.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto smluvní podmínky se řídí právem státu Florida. Výlučná jurisdikce a místo konání soudního líčení vyplývající z této Smlouvy musí být v případě sporu výlučně uplatněna před soudy v Hillsborough County, státu Florida nebo United States District Court pro oblast Middle District of Florida, (Tampa Division).

Bez ohledu na výše uvedené platí: máte-li finanční nárok vyplývající nebo vztahující se k této Smlouvě, jenž odpovídá výši stanovené Vaším místním soudem pro drobné pohledávky (U.S. Small Claims Court), můžete řízení zahájit u soudu pro drobné pohledávky v jurisdikci USA v místě Vašeho bydliště.

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA SKUPINU

Smluvní strany se tímto vzdávají práva na odškodnění dle ustanovení hromadné žaloby. Veškeré nároky musí být vzneseny vůči jednotlivci nikoli proti skupině. Toto zproštění povinnosti vztahující se na určitou skupinu můžete odmítnout zasláním písemného oznámení Talk Fusion s Vaším požadavkem. Toto oznámení zašlete ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se přihlásil/a k odběru produktů a služeb. Oznámení o odstoupení posílejte na adresu společnosti Talk Fusion: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510.

DOLOŽKA EKVITY

Porušením této Smlouvy z Vaší strany může společnosti Talk Fusion vzniknout nenapravitelná škoda, kterou nelze adekvátně odškodnit. Z tohoto důvodu dáváte svůj souhlas se soudním zákazem a souhlasíte s tím, že společnost Talk Fusion může o tento zákaz požádat.

OPATŘENÍ NA OCHRANU SOUKROMÍ

Uživatel tímto poskytuje svůj souhlas s Opatřeními na ochranu soukromí.


Tisk