Vrácení peněz a storno podmínky

Efektivní 16.února 2017


Směrnice Talk Fusion o vracení peněz

Pokud není některý z uživatelů spokojen se svým počátečním nákupem produktů, Talk Fusion vrátí takovému uživateli peněžní prostředky v plné výši kupní ceny do deseti (10) pracovních dnů ode dne nákupu, není-li zákonem stanoveno jinak. (To se týká též obyvatel Aljašky, kde proces trvá obvykle pět pracovních dnů; pro obyvatele Severní Dakoty ve věku 65 let je tato lhůta vymezena 15 pracovními dny).

Zrušení

Uživatel souhlasí s tím, že na základě svého vlastního uvážení může společnost Talk Fusion v rámci produktů a služeb odstranit a vyřadit jakýkoliv obsah bez udání důvodu, nebo tak může učinit v případě, vznikne-li důvodné podezření, že uživatel porušil nebo jednal v rozporu s duchem a literou Smluvních podmínek. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoliv ukončení jeho přístupu k Talk Fusion z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek může nastat bez předchozího upozornění. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Talk Fusion může okamžitě deaktivovat nebo vymazat jeho účet a všechny související informace včetně souborů nacházejících se v jeho účtu anebo zakázat jakýkoliv další přístup k těmto souborům. Uživatel dále souhlasí s tím, že Talk Fusion nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo třetím stranám za ukončení jeho/jejich přístupu k produktům a službám.

Zrušení služby měsíčního opakujícího se poplatku/platby předem/možnosti uhrazení celé částky

Ve všech zemích jsou produkty a služby hrazeny na bázi pravidelného měsíčního poplatku. Upozorňujeme, že společnost Talk Fusion si poplatek za Měsíční plán automaticky strhává z kreditní karty, ze které uživatel povolil platbu za tímto účelem. Spolupracovníci a zákazníci mohou převést způsob měsíční platby na jinou kreditní kartu nebo účet PAYLUTION® E-Wallet (pouze pro spolupracovníky) prostřednictvím sekce Fakturace na jejich panelu Dashboard.

Přeje-li si uživatel svůj účet zrušit a přestat hradit poplatek prostřednictvím automatické fakturace, je povinen společnost Talk Fusion písemně o svém rozhodnutí vyrozumět, a to alespoň 5 dní před uskutečněním pravidelné měsíční platby. Oznámení o zrušení účtu je třeba odeslat e-mailem na Support@TalkFusion.com nebo písemně prostřednictvím faxu či doporučeným dopisem na adresu Talk Fusion. Žádost musí obsahovat identifikační číslo účtu Talk Fusion, který má být zrušen. Pokud prostřednictvím kreditní karty platíte za více než jeden účet, musíte uvést údaje k jednotlivým účtům, které si přejete zrušit. Uživatel souhlasí s tím, že žádost o zrušení účtu nelze podat telefonicky. Tato forma žádosti o zrušení je pro společnost Talk Fusion nepřijatelná. V takovém případě si Společnost bude i nadále účtovat poplatky za produkty a služby.

Po zrušení Vašich služeb dojde k okamžitému omezení přístupu do panelu Dashboard. Upozorňujeme, že Vaše uložená videa a e-mailové adresy budou vymazány ze systému Talk Fusion. Video E-maily nebo Video Newslettery, které vám byly před zrušením služby odeslány, budou deaktivovány a zamýšleným příjemcům se již nezobrazí.

UPOZORNĚNÍ: Spolupracovníci a zákazníci si mohou vybrat jednu z platebních podmínek a zvolit si předplatné či platbu celé částky najednou, a ušetřit tak až 20 % ze svých měsíčních poplatků za předplatné. Předplatné či platbu celé částky nelze zrušit či refundovat, nedošlo-li k jejich platbě společně s balíčkem produktů a nebyla-li platba stornována do deseti pracovních dnů.


Tisk