ZÁSADY A POSTUPY Talk Fusion®

Efektivní 6. listopadu 2017


1. Zásady a Kompenzační plán začleněné do Smlouvy o spolupráci - změny

These Policies and Procedures, in their present form and as amended at the sole discretion of Talk Fusion, Inc (hereafter “Talk Fusion” or the “Company”), are incorporated into the Talk Fusion Agreement. Throughout these Policies, when the term “Agreement” is used, it collectively refers to the Talk Fusion Agreement, the Policies and Procedures, and the Talk Fusion Compensation Plan. Nezávislí spolupracovníci jsou v tomto dokumentu dále označeni jako „Spolupracovníci“.Amendments shall be effective 30 days after notice and publication of the amended provisions in the Back-Office, but amended policies shall not apply retroactively to conduct that occurred prior to the effective date of the amendment. Změny vstoupí v platnost 30 dní po oznámení a zveřejnění změněných ustanovení v back-officu každého Spolupracovníka. Platí však, že takto pozměněné zásady se zpětně nevztahují na jednání, k nimž došlo před datem účinnosti této změny. Spolupracovník může kdykoli zrušit své podnikání se společností Talk Fusion podle oddílu 33 těchto zásad.

2. Oddělitelné zásady a ustanovení

Pokud bude některé ustanovení této Smlouvy ve své stávající nebo pozměněné podobě neplatné nebo nevymahatelné, musí být od Smlouvy oddělena pouze neplatná nebo nevymahatelná část (i) takového ustanovení. Zbývající ustanovení zůstávají v platnosti. Oddělitelné ustanovení musí upraveno tak, aby bylo v souladu se zákonem a co nejpřesněji odpovídalo účelu původního ustanovení. Existence jakéhokoli nároku nebo způsobu jednání Spolupracovníka vůči Talk Fusion nebrání Společnosti prosadit si libovolné požadavky či ustanovení této Smlouvy.

3. Trvání a prodloužení podnikání s Talk Fusion

The term of the Agreement is one year from the date of enrollment. Independent Associates (“Associate”) must renew their Agreement each year. Nezávislí spolupracovníci (dále jen „Spolupracovníci“) jsou povinni si každý rok obnovit svou Smlouvu o spolupráci (v níž vystupují jako nezávislí spolupracovníci). Spolupracovníkům bude prostřednictvím jejich Back-Officu doručena připomínka k jejímu plánovanému obnovení. V tento moment má Spolupracovník možnost ukončit své podnikání s Talk Fusion. Pokud Spolupracovník Smlouvu nezruší, bude jeho/její podnikání s Talk Fusion automaticky obnoveno. Poplatek za obnovení bude ztržen z kreditní karty vedené u společnosti Talk Fusion. Roční poplatky za obnovení jsou v Severní Dakotě dobrovolné.

4. Nezávislý smluvní vztah

Spolupracovníci představují nezávislou smluvní stranu, nikoli zaměstnance společnosti Talk Fusion. Ve všech písemných, grafických nebo digitálních materiálech použitých pro obchodní účely Talk Fusion musí Spolupracovníci vystupovat jako nezávislí spolupracovníci společnosti Talk Fusion (Talk Fusion® Independent Associate). Při verbální komunikaci s potenciálními spolupracovníky a zákazníky jsou Spolupracovníci rovněž povinni představovat se jako nezávislí spolupracovníci společnosti Talk Fusion. Spolupracovníci nesmějí vzbuzovat v ostatních domněnku, že jsou zaměstnanci společnosti Talk Fusion.

5. Obecné vystupování Spolupracovníků

Spolupracovníci se zavazují, že budou chránit a podporovat dobrou pověst společnosti Talk Fusion a jejích produktů. Jsou povinni vyhnout se nezákonnému, klamavému, zavádějícímu, neetickému nebo nemorálnímu chování či takovým praktikám. Spolupracovníci musí vykazovat vysoký morální charakter ve svém osobním i profesním chování. Spolupracovníci se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno nebo pověst Společnosti. Přestože je nemožné určit veškerá porušení povinností, která by byla v rozporu s těmito zásadami s tím, že uvedený seznam neomezuje normy chování, jež jsou Spolupracovníci v souladu s těmito zásadami povinni dodržovat, je třeba specifikovat konkrétní standardy, jež se vztahují na činnosti Spolupracovníků:

6. Sociální média

Kromě plnění všech ostatních požadavků uvedených v těchto Zásadách platí, že pokud Spolupracovník využívá jakýkoli druh sociálních médií ve spojitosti se svým podnikáním Talk Fusion (včetně, nikoli však výlučně) blogy, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube nebo Pinterest, souhlasí s tím, že:

7. Marketingové metody, reklamy a propagačních materiály (nástroje podpory prodeje) vytvořené pro Spolupracovníky

Spolupracovníci jsou povinni používat výhradně pomůcky pro podporu prodeje, reklamy, propagační materiály a marketingové metody společnosti Talk Fusion (společně dále jen „nástroje podpory prodeje“) při propagaci podnikání společnosti Talk Fusion nebo jejích produktů či služeb. These materials are available in the Document Library of the Back-Office.

8. Ochranné známky a autorská práva

Název „Talk Fusion“ a jiné názvy, které mohou být Společností převzaty, jsou proprietární obchodní názvy, ochranné známky a známky zapsané pro služby společnosti Talk Fusion. Společnost svým Spolupracovníkům poskytuje omezenou licenci na používání svých ochranných známek a názvů v propagačních médiích, a to po celou dobu trvání Smlouvy o spolupráci. Bude-li Smlouva o spolupráci z jakéhokoli důvodu zrušena, tato licence vyprší a Spolupracovník musí okamžitě ukončit veškerá používání ochranných známek a obchodních názvů Společnosti. Spolupracovník nesmí za žádných okolností používat některou z ochranných známek nebo obchodních názvů společnosti Talk Fusion v e-mailových adresách, názvech domén webových stránek, sociálních médiích a názvech či adresách sociálních médií.

Talk Fusion své podnikání běžně koncipuje na živých i nahrávaných akcích, webinářích a telefonních konferenčních hovorech. Na těchto akcích vystupují a hovoří výkonní představitelé Společnosti, Spolupracovníci a hosté. Na obsah těchto událostí se vztahují autorská práva, jejichž výhradním vlastníkem je společnost Talk Fusion. Spolupracovníci nesmějí z žádného důvodu zaznamenávat funkce společnosti, ať už se jedná o živou událost, webinář prostřednictvím konferenčního hovoru nebo jakéhokoli jiného média.

Nadto jsou autorskými právy chráněny nástroje podpory prodeje, videa, audio nahrávky, podcasty a tištěné materiály vyrobené společností Talk Fusion. Spolupracovníci nesmějí kopírovat takovéto materiály pro své osobní nebo obchodní použití bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

9. Webové stránky Spolupracovníků

Spolupracovníci si nesmějí vytvářet své vlastní webové stránky, jejichž prostřednictvím by propagovali své podnikání se společností Talk Fusion nebo její produkty a služby. Oficiální replikované webové stránky dodávané Talk Fusion představují jediné on-line fórum, jehož prostřednictvím lze prodávat produkty Talk Fusion a provádět registrace nových spolupracovníků Talk Fusion.

10. Maloobchodní prodejny

Chcete-li podporovat přímou prodejní metodu v podobě distribuce společnosti Talk Fusion a chránit nezávislý smluvní vztah, Spolupracovníci souhlasí s tím, že nebudou zobrazovat či prodávat produkty a dokumenty společnosti Talk Fusion, případně jakýmkoli jiným způsobem propagovat obchodní příležitost Talk Fusion nebo jejích produktů v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách, skladech či v prodejnách se zlevněným zbožím. Bez ohledu na výše uvedené mohou Spolupracovníci nabízet a prodávat propagační literaturu Talk Fusion na odborných veletrzích.

11. Změna sponzora

Jediný způsob, jímž Spolupracovník může oprávněně měnit svého sponzora, nastává tehdy, když tento dobrovolně písemnou formou ukončí své podnikání s Talk Fusion a zůstane neaktivní po dobu celých šesti (6) kalendářních měsíců. Po uplynutí šestiměsíčního období nečinnosti může bývalý Spolupracovník opětovně zažádat u nového sponzora o registraci. Spolupracovník ztrácí ukončením svého podnikání veškerá práva ke své bývalé organizaci spolupracovníků v nižší linii.

12. Prominutí pohledávek

V případech, kdy Spolupracovník nevhodně změní svého sponzora si Talk Fusion vyhrazuje výlučné právo určit konečné sestavení organizace spolupracovníků v nižší linii, kterou Spolupracovník vytvořil ve své druhé linii sponzorství. SPOLUPRACOVNÍCI SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH NÁROKŮ VŮČI SPOLEČNOSTI TALK FUSION, JEJÍM REFERENTŮM, ŘEDITELŮM, VLASTNÍKŮM, ZAMĚSTNANCŮM A AGENTŮM, KTERÉ SE TÝKAJÍ NEBO VYVSTÁVAJÍ Z ROZHODNUTÍ TALK FUSION TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLI ORGANIZACE SPOLUPRACOVNÍKŮ V NIŽŠÍ LINII, KTERÁ VZNIKÁ POD HLAVIČKOU SPOLUPRACOVNÍKA, KTERÝ NEVHODNĚ ZMĚNIL SVÉHO SPONZORA.

13. Tvrzení o produktech

Spolupracovníci nesmějí uvádět tvrzení (včetně, ale nikoli výhradně), svědectví o funkčnosti produktů Talk Fusion, které nejsou zahrnuty v oficiální propagační literatuře Talk Fusion nebo nejsou zveřejněné na jejích oficiálních webových stránkách.

14. Prezentování výdělku

Spolupracovníci jsou povinni vždy prezentovat příležitost k výdělku se společností Talk Fusion férovým a poctivým způsobem. Spolupracovníci nesmějí zveličovat příjmový potenciál, nesmějí za žádných okolností prohlašovat, že příjem nástupce je garantován těm, kteří se k Talk Fusion připojili jako nezávislí spolupracovníci.

15. Veřejné prohlášení o příjmech

Při prezentaci podnikání s Talk Fusion potenciálnímu Spolupracovníkovi, případně v každém jiném případě, kdy hovoříte o příležitosti k výdělku s Talk Fusion s potenciálním Spolupracovníkem, je prezentující Spolupracovník povinen potenciálnímu uchazeči poskytnout nejnovější verzi Veřejného prohlášení o příjmech (dále jen „IDS“).The IDS can be downloaded from the Back-Office. Během prezentace musí dát Spolupracovník jasně najevo, že příjem není zaručen a musí s potenciálním uchazečem důkladně přezkoumat stávající IDS. Pokud Spolupracovník publiku prezentuje podnikání s Talk Fusion prostřednictvím slidů nebo jiné vizuální prezentace, musí jeden ze slidů nebo stránek prezentace obsahovat aktuální IDS bez jakékoli jiné grafiky nebo textu na tomto slidu či stránce prezentace. Prezentující Spolupracovník musí IDS s publikem podrobně prodiskutovat.

16. Kompenzační plán a nároky v rámci programu

Při prezentování nebo jednání o Kompenzačním plánu Talk Fusion je nezbytné potenciálních zájemcům objasnit, že finanční úspěch v Talk Fusion vyžaduje odhodlání, úsilí a prodejní dovednosti. Naopak těmto nesmí být prezentováno, že člověk může být úspěšný, aniž by se o svůj úspěch musel sám zasloužit. Příklady nesprávné interpretace a pochopení tohoto podnikání například zahrnují:

Výše uvedené interpretace jsou jen příklady nevhodného prezentování Kompenzačního plánu a programu Společnosti. Je důležité, abyste se těchto interpretací či podobných mylných prezentací vyvarovali, neboť by se potenciální zájemci mohli domnívat, že se mohou stát úspěšnými Spolupracovníky bez vlastního nasazení, úsilí a prodejních dovedností.

17. Dotazy médií

Spolupracovníci nesmějí komunikovat s médii, pokud jde o podnikání společnosti Talk Fusion nebo její produkty. Všechny dotazy médií, včetně rozhlasu, televize, tisku, internetu nebo jakékoliv jiného médium budou směřovány na marketingové oddělení Talk Fusion.

18. Zákaz konkurence a nekalé činnosti

Spolupracovníci Talk Fusion mají možnost podílet se i na dalších programech síťového marketingu. Platí však, že po dobu platnosti této Smlouvy a poté jeden rok, s výjimkou Spolupracovníka, jež osobně sponzoruje Spolupracovníky v nižší linii, nesmí takový Spolupracovník přímo ani nepřímo získávat další Spolupracovníky Talk Fusion pro jiné podnikání síťového marketingu. Pojem „získávat“ znamená přímé nebo nepřímé, skutečné nebo nezdařené získávání jiného Spolupracovníka Talk Fusion, jeho sponzorství, výzvu, registraci, podporování nebo snahu jej jakýmkoli jiným způsobem ovlivnit, aby se tento registroval nebo se podílel na jiné obchodní příležitosti jiného síťového marketingu. Za získávání jiného Spolupracovníka se považuje i takové jednání, kdy tento reaguje na dotaz jiného Spolupracovníka nebo zákazníka.

Pokud je Spolupracovník zapojen do dalšího podnikání či programu síťového marketingu jiného než Talk Fusion, je jeho odpovědností zajistit, že je jeho podnikání s Talk Fusion provozováno zcela samostatně a odděleně od všech ostatních oblastí podnikání anebo programů síťového marketingu. Za tímto účelem Spolupracovník nesmí:

Talk Fusion a Spolupracovníci souhlasí s tím, že jakékoli porušení těchto zásad způsobuje společnosti Talk Fusion nenapravitelné škody, pro něž není odpovídající zákonný opravný prostředek. Újmy, jež společnost Talk Fusion utrpí, převažují nad případným poškozením Spolupracovníka, a proto má Talk Fusion nárok na mimořádný a trvalý soudní zákaz s cílem zabránit dalšímu porušování těchto zásad.

19. Křížové sponzorování

Současné nebo pokusné křížové sponzorování je přísně zakázáno. “Křížové sponzorování” je definováno jako zápis osoby nebo subjektu, která již má stálé zákazníky nebo Přidruženou dohodu s Talk Fusion, nebo která měla takovou dohodu předchozích šest kalendářních měsíců a to v různých liniích sponzoringu. Použití manželova nebo příbuzného jména, obchodního jména, správci databází, falešného jména, korporace, partnerství, trustů, federálního identifikačního čísla, nebo fiktivního identifikačního čísla k obcházení této zásady je zakázáno. Spolupracovník nesmí ponižovat, diskreditovat ani očerňovat jiného spolupracovníka Talk Fusion ve snaze přilákat další spolupracovníky aby se stali částí marketingové organizace prvního spolupracovníka. Tato zásada nebrání převodu podnikání Talk Fusion na základě bodu 34.

Pokud ke odhaleno křížové sponzorování, musí se okamžitě přivést pozornost společnosti. Talk Fusion může vest disciplinární řízení proti spolupracovníkovi, který změnil organizaci a/nebo spolupracovníkovi, který podporoval nebo se zúčastňoval křížového sponzorování. Talk Fusion také může přemístit všechny nebo část urážejících podřízeného spolupracovníka do jeho původní podřízené organizace v případě, že společnost považuje za spravedlivé a proveditelné, aby tak učinil. Nicméně, Talk Fusion není povinna přemisťovat křížově sponzorované spolupracovníkovy podřízené organizace a základní dispoziční uspořádání zůstává nadále v uvážení Talk Fusion. Spolupracovníci se vzdají všech nároků a důvodů k žalobě proti Talk Fusion vyplývající z, nebo týkající se, nakládání s křížovým sponzorováním spolupracovníkovy podřízené organizace.

20. Nakládání s osobními informacemi

Pokud získáte osobní informace o potenciálních Spolupracovnících či zákaznících nebo tyto získáte přímo od nich, je vaší povinností zachovat jejich bezpečnost. Měli byste skartovat nebo nevratně vymazat osobní údaje osob v momentě, kdy je již více nepotřebujete. Osobní údaje jsou informace, které identifikují danou osobu nebo vám umožní tuto osobu kontaktovat. Za osobní údaje se považují jména zákazníků, potenciálních zákazníků, Spolupracovníků a potenciálních zájemců, jejich adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, informace o kreditních kartách, sociálním zabezpečení či daňové identifikační číslo a další informace s těmito spojené.

21. Důvěrné informace

“Confidential Information” includes, but is not limited to, the identities, contact information, and/or sales information relating to Talk Fusion’s Associates and/or Customers: (a) that is contained in or derived from any Back-Office; (b) that is derived from any reports issued by Talk Fusion to Associates to assist them in operating and managing their Talk Fusion business; and/or (c) to which an Associate would not have access or would not have acquired but for his/her affiliation with Talk Fusion. Představují obchodní tajemství, jejichž výhradním vlastníkem je společnost Talk Fusion. Tyto informace, jež jsou Spolupracovníkům předávány, jsou klasifikovány jako přísně důvěrné. Nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné třetí osobě, ani použity k jinému účelu než k potřebám Spolupracovníka při budování a spravování svého podnikání s Talk Fusion.

Porušením těchto zásad společnosti Talk Fusion vzniká nenapravitelná škoda, pro niž neexistuje odpovídající zákonný opravný prostředek. Strany se dále dohodly, že veškeré škody, které Talk Fusion utrpí, převažují nad případným poškozením Spolupracovníka. V takovém případě může Společnost požadovat mimořádný soudní zákaz. Talk Fusion má tímto nárok na okamžitou a spravedlivou náhradu s cílem zabránit dalšímu porušování těchto zásad.

22. Zásoby produktů a bonusový nákup

Spolupracovníci se zavazují, že nebudou vytvářet zásoby produktů Talk Fusion za účelem dalšího prodeje. Po nákupu jsou produkty pro zákazníka přístupné na internetu. Nákup bonusů je přísně zakázán. Jedná se o nákup produktů za jiným účelem než za účelem dalšího prodeje nebo užívání v dobré víře, nebo jakýkoli jiný mechanismus nebo trik s cílem kvalifikovat se na hodnostní postup či udržení si pozice, pobídky, ceny, provize či bonusů, které nejsou získány v dobré víře pro skutečné použití koncovými uživateli.

23. Akce přičleněných stran a členů domácnosti

Pojmem „podnikatelský subjekt” se rozumí jakákoli korporace, partnerský podnik, společnost s ručením omezeným, trust nebo jiný subjekt, který vlastní nebo provozuje samostatné podnikání Talk Fusion. Pojmem „přidružená strana” se rozumí fyzická osoba, partnerský podnik, trust, společnost s ručením omezeným nebo jiný subjekt, který má podíl nebo zájem, případně odpovědnost za řízení podnikatelského subjektu.

Podnikatelský subjekt a každá přidružená strana musí jednat v souladu s touto Smlouvou. Pokud podnikatelský subjekt a/nebo jakákoli přidružená strana poruší tuto Smlouvu, může Talk Fusion vést disciplinární řízení vůči podnikatelskému subjektu a/nebo vůči některé či všem přidruženým stranám. Dále platí, že pokud se člen rodiny žijící ve společné domácnosti Spolupracovníkem dopustí jednání, které by porušovalo ustanovení této Smlouvy, může být takové jednání tohoto člena rodiny přičteno Spolupracovníkovi.

24. Negativní komentáře

Stížnosti a obavy ve vztahu ke společnosti Talk Fusion je nezbytné adresovat Oddělení zákaznických služeb. Spolupracovníci nesmějí společnost Talk Fusion, její majitele, pracovníky, ředitele, vedení, další Spolupracovníky Talk Fusion, Marketingový a Kompenzační plán či zaměstnance znevažovat, poškozovat je negativními poznámkami adresovanými třetím osobám nebo jiným Spolupracovníkům. Spory nebo neshody mezi Spolupracovníkem a Talk Fusion je třeba vyřešit prostřednictvím postupu pro řešení sporů. Společnost a Spolupracovníci souhlasí, že se nebudou navzájem poškozovat, diskreditovat nebo kritizovat prostřednictvím Internetu či jiného veřejného fóra.

25. Úprava bonusů a provizí

Kompenzace vyplývající z prodeje produktů lze v plné výši získat, pokud vypršela příslušná zdaňovací období či období na zpětné odkoupení a chargeback vztahující se na prodej produktů. Pokud je produkt společnosti Talk Fusion vrácen s podmínkou vrácení peněz nebo odkoupení Společností, nebo za použití systému chargeback, Společnost bude kompenzovat takto vrácené nebo zakoupené produkty. Nerealizovaná náhrada bude odečtena v měsíci, ve kterém je vydána refundace nebo vznikne chargeback s pokračováním v každém výplatním termínu, dokud nebude provize splacena komise od Spolupracovníků z vyšší linie, kteří dostali bonusy a provize z prodeje vrácených produktů.

Kompenzační plán Talk Fusion platí nezávislým Spolupracovníkům až do výše 60% celkových objemů prodeje společnosti v provizích a bonusech. Pokud některé výsledky výpočtu odměny vedou k celkové odměně převyšující 60% objemu prodeje, dojde k úpravě týmových bonusů poměrným způsobem tak, aby celková výplata (všechny bonusy a provize) byla omezena na nejvýše 60% objemu prodeje.

Talk Fusion si vyhrazuje právo zadržet nebo snížit náhradu Spolupracovníkovi, považuje-li to za nezbytné v případě příkazu k obstavení pohledávky nebo soudního příkazu, jehož prostřednictvím je společnosti Talk Fusion nařízeno zadržet nebo přeposlat takovou náhradu třetí osobě.

26. Vrácení zboží a prodejních pomůcek Spolupracovníky v případě zrušení nebo ukončení podnikání

V případě zrušení nebo ukončení Smlouvy o spolupráci může Spolupracovník vrátit produkty a nástroje podpory prodeje, které si tento osobně zakoupil u společnosti Talk Fusion nejméně 12 měsíců před datem zrušení svého podnikání (toto omezení po dobu jednoho roku se nevztahuje na obyvatele států Maryland, Massachusetts, Wyoming a Puerto Rico) za předpokladu, že je zboží v momentě zrušení podnikání Spolupracovníka v prodejném stavu. Poté, co Společnost obdrží vrácené zboží a potvrdí, že je zboží v momentě obdržení v prodejném stavu, bude Spolupracovníkovi proplaceno 90% čistých nákladů z původní kupní ceny. Poplatky za poštovné a balné nebudou proplaceny. Pokud byl nákup proveden prostřednictvím kreditní karty, bude tato refundace připsána zpět na stejný účet. Zboží je v „prodejném stavu“ tehdy, zůstalo-li neotevřené a nepoužité. Jeho obal a označení nesmí být změněno ani poškozeno. Zboží, které je v momentě prodeje zřetelně označeno jako nevratné, případně se jedná o zboží z výprodeje, zboží již nevyráběné či sezónní, nebo jemuž vypršela doba komerční použitelnosti či skladovatelnosti, není považováno za zboží v prodejném stavu. Zboží musí být vráceno do 30 dnů ode dne zrušení/ukončení podnikání. Poplatky za používání back-officu a replikovaných webových stránek jsou nevratné, s výjimkou legislativních předpisů některých států, kde je možné si tyto poplatky nárokovat.

27. Zrušení objednávky

V souladu s federálním právem a právními předpisy jednotlivých států je nezbytné, aby Spolupracovníci informovali své maloobchodní zákazníky o lhůtě 10 dnů (to se týká též obyvatel Aljašky, kteří mají typicky pět pracovních dní; 15 dní pro obyvatele Severní Dakoty ve věku nad 65 let), po kterou mohou zrušit svůj uskutečněný nákup a při navrácení produktů v takovém stavu, ve kterém jim byly dodány, obdržet náhradu v plné výši kupní ceny. Spolupracovníci jsou povinni své zákazníky verbálně informovat o této skutečnosti.

28. Obyvatelé státu Montana

Obyvatelé státu Montana mohou zrušit svou Smlouvu o spolupráci do 15 dnů ode dne registrace. V této lhůtě mohou vrátit pomůcky, nástroje podpory prodeje a produkty určené Spolupracovníkům, jež si u Společnosti zakoupili, kdy tato se zavazuje refundovat Spolupracovníky v uvedené lhůtě v plné výši kupní ceny.

29. Disciplinární sankce

Porušení ustanovení této Smlouvy, nezákonné, podvodné, klamavé nebo neetické obchodní chování, případně jakékoli jiné konání nebo opomenutí ze strany Spolupracovníka, o kterém je Společnost přesvědčena, že může poškodit její pověst či dobré jméno, může mít za následek pozastavení nebo ukončení podnikání Spolupracovníka se společností Talk Fusion a/nebo jakákoli jiná disciplinární opatření, jimiž Společnost může řešit takovéto pochybení, uzná-li to za vhodné. V situacích, jež Talk Fusion uzná za vhodné, může tato zahájit soudní řízení a nárokovat si peněžní či jakoukoli jinou přiměřenou náhradu.

30. Odškodnění

Spolupracovníci souhlasí s odškodněním společnosti Talk Fusion za veškeré náklady, výdaje, refundace spotřebitelů, pokuty, sankce, škody, vyrovnání nebo platby jiného charakteru, které společnosti Talk Fusion vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli konáním či opomenutím ze strany Spolupracovníka, jež je považováno za nezákonné, podvodné, klamavé, nedbalé, neetické nebo v rozporu s ustanoveními této Smlouvy. Talk Fusion se může rozhodnout uplatňovat svá práva na odškodnění tím, že Spolupracovníkovi odepře kompenzaci. Toto právo na kompenzaci nepředstavuje pro společnost Talk Fusion výlučný prostředek k vymáhání nebo vybírání finančních prostředků, které si je společnost Talk Fusion oprávněna na základě svého práva na náhradu škody nárokovat.

31. Zrušení Smlouvy

Spolupracovník, jehož podnikání se společností Talk Fusion je z jakéhokoli důvodu zrušeno, ztrácí veškerá práva, výhody a privilegia, které z tohoto postavení plynou, včetně práva představovat se jako nezávislý Spolupracovník společnosti Talk Fusion, prodávat produkty a služby Talk Fusion, jakož i nárok na provize, bonusy nebo jiné příjmy, jež jsou výsledkem jeho vlastního či jiného prodeje a dalších aktivit Spolupracovníka a členů jeho týmu v nižší linii. V případě zrušení podnikání s Talk Fusion Spolupracovníkovi nevzniká nárok na celkovou nebo částečnou refundaci za nákup pomůcek určených Spolupracovníkům či poplatky za obnovení Smlouvy.

32. Dobrovolné zrušení Smlouvy

Spolupracovník podnikající v tomto internetovém marketingovém plánu má právo kdykoli a bez ohledu na důvod zrušit svou Smlouvu. Písemná žádost o zrušení Smlouvy musí být Společnosti doručena na adresu jejího sídla podnikání. Dále je možné podnikání zrušit prostřednictvím back-officu. The written notice must include the Associate’s signature, printed name, address, and Talk Fusion I.D. Number. Pokud je Spolupracovník také předplatitelem některého z produktů Společnosti, toto předplatné nadále trvá, nežádá-li Spolupracovník výslovně o jeho zrušení. Spolupracovník může rovněž dobrovolně zrušit své podnikání s Talk Fusion tím, že neobnoví svou Smlouvu v požadované jednoroční lhůtě a elektronickou formou odvolá svůj souhlas s obnovením Smlouvy.

Je-li některý z nezávislých Spolupracovníků nebo zákazníků nespokojen s počátečním nákupem Produktového balíčku, nabízí Talk Fusion deseti (10) denní záruku vrácení peněz v plné výši (není-li zákonem stanoveno jinak) od data nákupu. Please note that annual renewal fees, Product Package upgrades, wire transfer fees and sales and service taxes are non-refundable. Návratnost kupní ceny je stanovena na vlastní žádost kupujícího, který si přeje podnikání s Talk Fusion dobrovolně zrušit. Veškeré náhrady budou zpracovány do 7 pracovních dnů od data obdržení potvrzení zrušení.

33. Zrušení Smlouvy pro nečinnost

Pokud se Spolupracovníkovi nepodaří po dobu šesti měsíců v řadě vydělat provizi, bude jeho Smlouva o spolupráci a podnikání s Talk Fusion zrušeno pro nečinnost. Pokud se Spolupracovník také přihlásil k odběru produktů Společnosti, toto předplatné nadále trvá, nežádá-li Spolupracovník výslovně o jeho zrušení. Bývalý Spolupracovník bude poté zařazen do kategorie maloobchodního zákazníka. V případě, že si bývalý Spolupracovník přeje znovu zaregistrovat a aktivně působit jako Spolupracovník, je tento povinen podat novou žádost. V případě vyhovění jeho žádosti bude Spolupracovník umístěn v dolní části binárního stromu. Upozornění: Spolupracovníci, kteří si předplatili svůj Měsíční plán alespoň na 1 rok, nebudou na základě podmínek předplatného přeřazeni do skupiny zákazníků.

34. Převody podnikání

Spolupracovníci s dobrou obchodní situací, kteří si přejí prodat nebo převést své podnikání musí nejdříve před převodem svého podnikání obdržet písemný souhlas společnosti Talk Fusion. Žádost o o převod podnikání musí být podána písemně na adresu support@talkfusion.com. Je zcela na uvážení společnosti Talk Fusion, zda umožní obchodní prodej nebo převod, avšak takové povolení nesmí být bezdůvodně odmítnuto. Platí však, že u podnikání, které je ve zkušební době, případně je pozastaveno nebo je proti němu vedeno disciplinární šetření nesmí dojít k jeho převodu, dokud není disciplinární záležitost vyřešena. Před samotným převodem podniku třetí straně je Spolupracovník povinen nabídnout společnosti Talk Fusion předkupní právo na koupi jeho podnikání za stejných podmínek, které nabízí třetí straně. Společnost bude mít na uplatnění svého předkupního práva deset dní.

35. Převod podnikání v případě Spolupracovníkova úmrtí

Spolupracovník může odkázat své podnikání platným dědicům. Vzhledem k tomu, že Talk Fusion nemůže v rámci dědictví rozdělit provize mezi více příjemců nebo nabyvatelů, je nezbytné, aby příjemci nebo nabyvatelé utvořili podnikatelský subjekt (společnost, s.r.o., partnerský podnik atd.). Poté společnost Talk Fusion převede podnikání na tento podnikatelský subjekt a tomuto vydá nárokované provize. V případě převodu podnikání prostřednictvím závěti je příjemce podnikání povinen společnosti Talk Fusion poskytnout ověřenou závěť a písemné pokyny správce pozůstalosti nebo soudní příkaz, jež stanovuje instrukce, jak by se mělo s podnikáním naložit. The beneficiary must also execute and submit to the Company a Talk Fusion Agreement within 30 days from the date on which the business is transferred by the estate to the beneficiary or the business will be cancelled.

36. Rozdělení podnikání v případě rozvodu

Společnost Talk Fusion nemůže rozdělit provize mezi více stran, nemůže ani rozdělit organizaci se Spolupracovníky v nižší linii. Podnikání musí tudíž v případě rozvodu vyrovnáním nebo rozsudkem přiděleno v celém svém rozsahu pouze jedné straně. Talk Fusion uzná, jakožto vlastníka podnikání, bývalého manžela/bývalou manželku, kterému/které je podnikání přiděleno na základě vyrovnání nebo rozsudku soudu. The former spouse who receives the Talk Fusion business must also execute and submit a Talk Fusion Agreement within 30 days from the date on which the divorce becomes final or the business will be cancelled.

37. Rozpuštění podnikatelského subjektu

Společnost Talk Fusion nemůže rozdělit provize mezi více stran, nemůže ani rozdělit organizaci se Spolupracovníky v nižší linii. V případě, že dojde k rozpuštění podnikatelského subjektu, který provozuje podnikání Talk Fusion, jsou tudíž jeho majitelé povinni Společnosti předat náležité informace o straně, které má být podnikání přiděleno. Podnikání Talk Fusion je možné přidělit jedné fyzické nebo právnické osobě, která byla u Společnosti dříve evidovaná jako majitel podnikatelského subjektu. Společnost nemůže podnikání rozdělit mezi více stran nebo provést oddělené platby za provize. Přeje-li si podnikatelský subjekt prodat nebo převést své podnikání s Talk Fusion, musí tak učinit v souladu s oddílem 34. In addition, the recipient of the Talk Fusion business must also execute and submit a Talk Fusion Agreement to the Company within 30 days from the date of the dissolution of the business entity or the Talk Fusion business will be cancelled.

38. Navádění Spolupracovníků k porušování zásad

Spolupracovníci nesmějí navádět jiné Spolupracovníky k porušování ustanovení této smlouvy či je k tomuto navádět nebo jim jinak napomáhat.

39. Hlášení chyb či nesrovnalostí

Pokud se Spolupracovník domnívá, že došlo k omylu nebo nesrovnalosti ohledně jeho/její kompenzace, ve struktuře nebo složení jeho/její organizace se Spolupracovníky v nižší linii nebo jakékoliv jiné chybě ze strany Společnosti, jež ovlivňuje jeho/její příjem, je povinností Spolupracovníka písemně Společnost na tuto skutečnost upozornit, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy k chybě došlo. Talk Fusion vyvine maximální úsilí k odstranění této chyby, nenese však odpovědnost za nápravu chyb, provádění změn nebo vykazování finančního odškodnění za chyby, které jsou ohlášeny za více než 60 dnů od vzniku takové chyby.

40. Mezinárodní aktivity

Společníkům je zakázáno prodávat produkty Talk Fusion na mezinárodních trzích nebo vést podnikatelské aktivity jakékoli povahy v cizích zemích, v nichž Společnost prozatím nepodniká.

41. Řešení sporů

Následující komplexní přístup k řešení sporů se vztahuje na všechny spory mezi Spolupracovníky a Společností:

Důvěrné vyjednávání S výhradou výjimek stanovených v těchto Zásadách platí, že před zahájením právních kroků kvůli sporům, jež vyplývají z této Smlouvy, týkají se buď jí nebo podnikání Talk Fusion, se smluvní strany pokusí spor v dobré víře vyřešit prostřednictvím důvěrného nezávazného vyjednávání. Mediátorem bude fyzická osoba, s jejímž jmenováním souhlasí obě smluvní strany. Pokud se strany nemohou dohodnout na výběru mediátora do 30 dnů ode dne, kdy žalující strana podá druhé straně písemnou žádost o ustanovení mediátora, pak tato žalující strana požádá American Arbitration Association (dále jen „AAA“) o jeho stanovení. Mediace musí proběhnout do 90 dnů ode dne, kdy žalující strana podá písemnou žádost o ustanovení mediátora druhé straně. Poplatky a náklady spojené s prací mediátora, jakož i náklady na organizaci a vedení vyjednávání si strany mezi sebou rozdělí rovným dílem. Každá strana musí zaplatit svůj podíl předpokládaných poplatků a nákladů nejméně 10 dnů před zahájením mediace. Každá strana ponese veškeré poplatky a náklady spojené s právním zastoupením, jakož i jednotlivé náklady spojené s vedením a účastí na vyjednávání. Uplatňování nároků převyšujících 15 000 USD proběhne po dohodě se stranami a mediátorem, který je fyzicky přítomen, vždy na stejném místě v Brandon ve státě Florida a nebude trvat déle než dva pracovní dny, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatňování nároků nepřevyšujících 15 000 USD lze řešit telefonicky i osobně, pokud se na osobním setkání strany vzájemně dohodnou. Toto jednání nebude trvat déle než jeden pracovní den, pokud se strany nedohodnou jinak. Při uplatňování nároků nepřevyšujících 15 000 USD nebude ani jedna ze stran během mediace zastoupena právním zástupcem. Pokud je však jedna strana zastoupena právním zástupcem, má druhá strana právo být v mediaci rovněž zastoupena stejným způsobem.

Důvěrná arbitráž není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí, že pokud není uplatnění nároku řešeno mediací, jakýkoliv spor nebo nárok převyšující částku 15 000 USD na náhradu škody, která vznikla ve spojení s touto Smlouvou, její porušení nebo podnikání Talk Fusion budou řešeny prostřednictvím závazné důvěrné arbitráže. Strany se vzdávají práva na soudní řízení před porotou nebo u kteréhokoli soudu Rozhodce musí být veden u Americké arbitrážní asociace v souladu s obchodními arbitrážními pravidly AAA a mediačním řízením, které jsou k dispozici na internetových stránkách AAA na adrese www.adr.org. Obchodní arbitrážní pravidla AAA a mediační řízení bude též Spolupracovníkům odesláno prostřednictvím e-mailu na žádost Oddělení zákaznických služeb Talk Fusion. Bez ohledu na pravidla AAA se na všechny činnosti související s arbitráží vztahují následující pokyny, není-li stranami stanoveno jinak:

Všechna arbitrážní řízení se budou konat v místě, které si zvolily strany. Pokud se strany nemohou dohodnout na vhodném místě, bude se konat v okrese, ve kterém odpůrce žije (v případě fyzické osoby) nebo zde má své hlavní sídlo podnikání (v případě podnikatelského subjektu). Strany si mohou zvolit rozhodce, který je pro ně vzájemně přijatelný. Pokud se strany na rozhodci nedohodnou do 60 dnů ode dne podání arbitráže, musí navrhovatel požádat AAA, aby rozhodce jmenovala. Každá strana rozhodčího řízení bude odpovědná za své vlastní náklady a výlohy spojené s rozhodčím řízením, včetně právních poplatků a poplatků za podání arbitrážní žaloby. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro všechny strany a může se v případě potřeby omezit na rozsudek jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. Tato rozhodčí dohoda musí přetrvat i po zrušení nebo ukončení této Smlouvy.

Strany, jejich příslušní zástupci a právníci, včetně rozhodce, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o rozhodčím řízení a nesmí žádné třetí osobě sdělit

c. Náhrada škody za porušení zásad důvěrnosti pokud některá ze stran poruší zásady důvěrnosti dle mediačních nebo arbitrážních principů, způsobí straně, jež tyto zásady neporušila, poškození její pověsti a dobrého jména, jež není snadno zjistitelné. Proto platí, že pokud některá ze stran, její advokáti nebo zástupci poruší ustanovení o důvěrnosti, druhá strana má nárok na náhradu škody ve výši 25 000 USD za jeden případ porušení. Každé zveřejnění jednotlivých tvrzení, procesních materiálů, nároků či jiných důvěrných informací představuje samostatné porušení. Strany souhlasí s tím, že tato částka paušálního odškodnění je přiměřená a vzdávají se veškerých nároků s tímto souvisejících. Zachování důvěrnosti ve smyslu těchto zásad řešení sporů neomezuje stranu nebo jejího právního zástupce jednat v dobré víře, co se týče projednávání nároku s jednotlivcem s cílem určit, zda je tento svědkem tohoto činu a v případě potřeby získat relevantní svědectví od svědků nebo předložit písemný či jiný důkaz a připravit svědka na poskytnutí svědectví nebo zjistit, jaké má tento svědek povědomí o věcech souvisejících s daným případem. Platí však, že ani jedna ze stran nedovolí svědkovi či potenciálnímu zákazníkovi uchovávat kopie dokumentů, důkazů, nebo procesních materiálů týkajících se této záležitosti.

d. Spory, které nepodléhají arbitráži nebo vyjednávání

e. Zřeknutí se práva na hromadnou žalobu všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo s touto související, případně vyplývající z podnikání Talk Fusion nebo s ním související je nezbytné řešit jednotlivě. Strany se vzdávají svých práv hromadně vykonávat arbitráž nebo podat žalobu vůči druhé straně a/nebo příslušným vlastníkům, úředníkům, ředitelům a zástupcům.

f. Náhrada škod v každém případě, který vyplývá z neoprávněného ukončení Smlouvy o spolupráci a/nebo nezávislé podnikatelské činnosti či s těmito související, se strany dohodly, že bude velmi obtížné zjistit případné škody. Strany proto stanovily, že v případě zjištění nezákonného postupu při nedobrovolném ukončení Smlouvy o spolupráci a/nebo ztráty nezávislého podnikání činnosti, je jediným opravným prostředkem Spolupracovníka náhrady škody, která je vypočítána následovně:

Hrubá kompenzace zahrnuje provize a bonusy, které si Spolupracovník podle Kompenzačního plánu Talk Fusion vydělal, jakož i maloobchodní zisky, jež si Spolupracovník vydělal prodejem zboží Talk Fusion. Platí však, že maloobchodní zisky musí být doloženy tak, že Spolupracovník společnosti poskytne pravdivé a úplné kopie řádně vyplněných dokladů o prodeji, které Spolupracovník v momentě prodeje předal svým zákazníkům. Smluvní strany souhlasí s tím, že výše uvedený plán náhrady škod je spravedlivý a přiměřený.

Postavení Spolupracovníka dle provizí představuje postavení nebo hodnost, díky níž získává ve výplatním termínu nárok na získání odměny v rámci Kompenzačního plánu Talk Fusion. Pro účely těchto zásad je relevantním výplatním termínem pro stanovení Spolupracovníkova postavení takový termín, v jehož průběhu došlo k pozastavení nebo ukončení podnikání tohoto Spolupracovníka, přičemž platí to, co nastane dříve. Postavení dle nároku na odměnu se liší postavení typu „Recognition“, který představuje nejvyšší možné postavení či hodnost, kdy byla Spolupracovníkovi vyplacena provize v rámci Kompenzačního plánu Talk Fusion.

g. Zřeknutí se škody při jakékoli činnosti vyplývající z této Smlouvy nebo s touto související se strany vzdávají všech nároků na náhodné a/nebo následné škody, a to i v případě, že druhá strana byla informována o pravděpodobnosti vzniku takových škod. Strany se dále zříkají veškerých nároků na odškodnění represivní nebo exemplární povahy.

h. Rozhodné právo, jurisdikce a místo konání soudního líčení jurisdikce a místo konání soudního líčení vyplývající v případě sporu z této Smlouvy nebo z obchodního vztahu mezi smluvními stranami, který není předmětem rozhodčího řízení, se musí výhradně konat v Hillsborough County, státu Florida nebo United States District Court pro oblast Middle District of Florida, (Tampa Division). Zákon státu Florida upravuje žaloby podané u soudu.

i. Obyvatelé státu Louisiana bez ohledu na výše uvedené, včetně rozhodčího ustanovení, jsou obyvatelé státu Louisiana oprávněni podat žalobu u svého domovského soudu v souladu s právními předpisy státu Louisiana.


Tisk