Szolgáltatási Feltételek

Hatályos: 2017. november 6


 1. Tudomásul veszem, hogy a Talk Fusion®, Inc. (a továbbiakban: „Talk Fusion” vagy a „Társaság”) független partnereként (a továbbiakban: „Partner”):
  a) Jogom van a jelen Szerződési feltételeknek megfelelően értékesíteni a Talk Fusion termékeit és szolgáltatásait, valamint az azokra szóló megrendeléseket bátorítani. Tudomásul veszem, hogy a Talk Fusion kizárólagos belátása alapján dönthet az általam beküldött megrendelések elfogadásáról vagy elutasításáról.
  b) Jogomban áll a Talk Fusion Partnerei közé személyeket bevonni.
  c) Jogosultság esetén jogomban áll jutalékot kapni a Talk Fusion kompenzációs programjának keretében.
 2. Elfogadom, hogy a Talk Fusion anyagaiban leírtaknak megfelelően mutatom be a Talk Fusion kompenzációs programját és a Talk Fusion termékeit és szolgáltatásait.
 3. Elfogadom, hogy a Talk Fusion Partnereként független alvállalkozó vagyok, és nem a Talk Fusion munkavállalója, üzletfele, jogi képviselője vagy franchise-partnere. Elfogadom, hogy kizárólag az én felelősségem minden felmerülő kiadás megfizetése, korlátozás nélkül ideértve az utazással, étkezéssel, szállással, ügyintézéssel, irodahasználattal, távolsági hívásokkal és egyebekkel kapcsolatos üzleti kiadásokat. ELFOGADOM, HOGY A SZÖVETSÉGI VAGY ÁLLAMI ADÓKÖVETELMÉNYEK ÉRTELMÉBEN NEM MINŐSÜLÖK A TALK FUSION MUNKAVÁLLALÓJÁNAK. A Talk Fusion nem felelős az adóvisszatartásért, és a nekem kifizetett esetleges bónuszokból és jutalékokból nem von le vagy tart vissza semmilyen jellegű adót. Tudomásul veszem, hogy a Talk Fusion részéről nem vagyok jogosult munkavállalói kompenzációra vagy munkakeresési támogatásra.
 4. Az alábbiakat körültekintően elolvastam, és a bennük foglaltak betartását vállalom: a Talk Fusion irányelvei és eljárásai és a Talk Fusion kompenzációs programja. Ezek szerepelnek a jelen Szerződési feltételekben, és azok részét képezik (a dokumentumok közös elnevezése a továbbiakban a „Megállapodás”). Ha a Megállapodás aláírásakor még nem tekintettem át az irányelvek és eljárások tartalmát, tudomásul veszem, hogy azok a Back Office-ban megtalálhatók. Ha még nem tekintettem át az irányelvek és eljárások tartalmát, a jelen Megállapodás aláírásától számított három napon belül ezt megteszem. Ha nem értek egyet az irányelvek és eljárások tartalmával, az egyetlen lehetőségem a társaság értesítése és a Talk Fusion-megállapodás felmondása. Ha a belépést követő három napon belül nem mondom fel a Megállapodást, azzal elfogadom az irányelvek és eljárások tartalmát. Tudomásul veszem, hogy elismert működést kell folytatnom, és nem sérthetem meg a Megállapodást a Talk Fusiontől kapott bónuszokra és jutalékokra való jogosultsághoz. Tudomásul veszem, hogy a Megállapodás a Talk Fusion kizárólagos belátása alapján módosítható, és az ilyen módosításokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. A módosításokról szóló értesítéseket a Talk Fusion Back Office tartalmazza. A módosítások a róluk szóló értesítést követő 30. napon lépnek hatályba, ám a módosított irányelvek hatálya nem terjed ki visszamenőlegesen a módosítás hatályba lépését megelőzően történtekre. Ha a módosítások hatályba lépését követően tovább üzemeltetem Talk Fusion-vállalkozásomat, illetve bónuszokat vagy jutalékokat fogadok el, azzal elfogadok minden esetleges módosítást.
 5. A jelen Megállapodás egy évre szól (kivéve, ha az irányelvek és eljárások értelmében korábban megszűnik). Ha nem újítom meg Talk Fusion-vállalkozásomat az éves megújítási díj megfizetésével, illetve ha az bármilyen okból megszűnik, tudomásul veszem, hogy azzal minden jogomat véglegesen elvesztem Partnerként. Nem leszek jogosult a Talk Fusion-termékek és -szolgáltatások értékesítésére, illetve jutalékok, bónuszok és egyéb olyan jövedelmek fogadására, amelyek saját tevékenységemből vagy a korábbi downline szervezetem tevékenységeiből származnak. Lemondás, megszűnés vagy meg nem újítás esetén minden jogomról lemondok, korlátozás nélkül ideértve a tulajdonjogokat, a korábbi downline szervezetemhez fűződő jogokat, illetve a bónuszokra, jutalékokra és egyéb jövedelmekre vonatkozó jogokat, amelyek a korábbi downline szervezetem értékesítéseiből és egyéb tevékenységeiből származnak. A Talk Fusion fenntartja magának a jogot, hogy bármely megállapodást 30 napos felmondással megszüntessen, ha a Társaság: (1) beszünteti működését; (2) jogi személyként megszűnik létezni; illetve (3) beszünteti termékei és/vagy szolgáltatásai terjesztését a direktértékesítési csatornákon keresztül.
 6. Egyik fél sem ruházza át jogait vagy kötelezettségeit a másik félre annak írásos felhatalmazása nélkül. A fentiek ellenére, ha a Talk Fusion többségi részesedését egy külső fél megszerzi, illetve egy külső fél a Társaság eszközeinek többségét megszerzi, a Talk Fusion a megállapodásokkal kapcsolatos jogait, feladatait és kötelezettségeit átruházhatja az adott külső félre a vállalkozás és/vagy az eszközök eladásának vagy átadásának részeként.
 7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem tartom be a jelen Megállapodás rendelkezéseit, a Talk Fusion az irányelvek és eljárások tartalmának megfelelően fegyelmi szankciókat alkalmazhat ellenem.
 8. A felek, azok anya- és/vagy leányvállalatai, igazgató, tisztségviselői, részvényesei, munkavállalói, megbízottai és ügynökei (együttesen: „érintett felek” nem vállalnak felelősséget a következményes vagy büntetőjogi károkért bármely kereset kapcsán, amely a Megállapodáshoz vagy a Talk Fusion termékeinek felhasználásához kapcsolódik, még akkor sem, ha a fél értesült az ilyen károk bekövetkezésének eshetőségéről.
 9. A Megállapodás jelenlegi formájában és a Talk Fusion saját belátása szerint tett kiegészítéseivel a teljes szerződést jelenti a Talk Fusion és önmagam között. A Megállapodásban kifejezetten nem szereplő ígéretek, állítások, ajánlatok és egyéb közlemények nem bírnak joghatállyal.
 10. Bármely fél jognyilatkozatának a Megállapodás bármely megsértése kapcsán írásban kell szerepelnie, és azt a jognyilatkozat által érintett fél arra jogosult képviselőjének aláírásával kell ellátnia. Bármely fél jognyilatkozata a Megállapodás bármely megsértése kapcsán egyszeri jognyilatkozat, és nem számít jognyilatkozatnak a rendelkezések bármely későbbi megsértése kapcsán.
 11. Ha a Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, az ilyen rendelkezés elválasztandó a Megállapodástól, és az átalakítására olyan mértékben kerül sor, amennyiben az az érvényesíthetősége érdekében szükséges. A Megállapodás többi része továbbra is érvényben és hatályban marad.
 12. A jelen Megállapodás értelmezése és alkalmazása szempontjából az Egyesült Államok Florida államának törvényei az irányadók, a kollíziós szabályok alkalmazása nélkül. A Partner és a Talk Fusion között a Megállapodásból fakadóan vagy ahhoz kapcsolódóan, illetve a felek a Megállapodás értelmében fennálló jogaiból és kötelezettségeiből fakadóan vagy azokhoz kapcsolóan fellépő jogvitákat a felek a Talk Fusion irányelveiben és eljárásaiban teljesebb körűen ismertetett rendelkezések szerint rendezik.
 13. Louisiana állam lakosai: A fentiek ellenére Louisiana állam lakosai a Louisiana állam jogszabályai szerint meghatározott joghatóságban és helyszínen indíthatnak keresetet a Társaság ellen. Lásd az irányelvek és eljárások tartalmát.
 14. Maryland lakosai: Egy résztvevő bármilyen okból felmondhatja a megállapodást az elsőként megrendelt termékek és szolgáltatások átvételét követő 3 hónapon belül. A felmondáskor a Társaság visszavásárolja a termékeket, mégpedig a résztvevő által kifizetett ár legalább 90%-ának megfelelő áron. Lásd az irányelvek és eljárások tartalmát.
 15. Montana lakosai: Montana lakosai a csatlakozást követő 15 napon belül lemondhatják partneri megállapodásukat, és ugyanebben az időszakban teljes visszatérítésért cserébe visszajuttathatják értékesítési készletüket Társaságnak, valamint teljes visszatérítést kapnak minden egyéb kiadásért, amely a programban való részvétel kapcsán merült fel.
 16. Louisiana, Massachusetts és Wyoming lakosai: A partneri megállapodás lemondása esetén a Talk Fusion írásos kérésre 90%-os áron visszatérít minden adminisztrációs díjat, amely az adott évben merült fel.
 17. Puerto Rico lakosai: A csatlakozást követő 90 napon belül bármikor elállhat a Megállapodástól, illetve bármikor, ha bemutatja, hogy a Társaság nem felelt meg a terjesztési szerződések bármely alapvető követelményének, vagy hogy a Társaság tevékenysége vagy hanyagsága hátrányosan befolyásolta a kereskedő érdekeit a termékek vagy szolgáltatások piacának kiépítésében. Az elállásról írásban, ajánlott levélben kell értesíteni a Társaságot. Ha a jelen feltételek értelmében eláll a Megállapodástól, a Társaság: (a) az eredeti nettó ár legalább kilencven százalékos (90%-os) értékén visszavásárol minden terméket, amelyet a Társaságtól vásárolt, a birtokában van, és jó állapotban van; (b) visszatéríti Önnek a Társaságtól igénybe vett szolgáltatások eredeti nettó értékének legalább kilencven százalékát (90%-át); (c) visszatéríti Önnek a vállalkozásban való részvételért kifizetett bármely összeg 90%-át.
 18. Felmentem továbbá a Talk Fusiont és érintett feleit minden felelősség alól, amely a Talk Fusion-vállalkozásom népszerűsítéséből vagy működtetéséből fakad vagy ahhoz kapcsolódik, illetve az ehhez kapcsolódó minden tevékenység és/vagy hanyagság kapcsán (ilyen lehet a Talk Fusion termékeinek vagy kompenzációs programjának bemutatása, egy gépjármű vezetése, a találkozószervezési és képzési létesítmények bérbeadása, harmadik felek megtévesztése stb.), és kártalanítom a Talk Fusiont minden kifizetés (ideértve a jogi védelem költségeit), felelősség, kár, bírság, büntetés és egyéb összeg kapcsán, amely a vállalkozásom működtetése során végzett jogosulatlan tevékenységemből fakad.
 19. Tudomásul veszem, hogy nem vagyok jogosult a Talk Fusionra nézve kötelező érvényű megállapodást vagy kötelezettséget vállalni. Elfogadom továbbá, hogy saját kizárólagos felelősségem minden olyan általam tett állítás, amely nem szerepel a Talk Fusion vállalati webhelyén, a www.talkfusion.com címen. Elfogadom, hogy saját kizárólagos felelősségem a harmadik felek felé tett vállalások teljesítése. A Talk Fusiont kártalanítom bármely kifizetés, kiadás (ideértve a jogi védelem költségeit) és felelősség kapcsán, amely abból ered, hogy nem teljesítek bármely olyan kötelezettséget vagy kijelentést, amelyet a Talk Fusion termékei és szolgáltatásai és/vagy a Talk Fusion-vállalkozás kapcsán vállalok vagy teszek. A Talk saját kizárólagos belátása alapján megszüntetheti egy Partner jogviszonyát, aki olyan kijelentéseket tesz, amelyek nem felelnek meg a Talk Fusion Szolgáltatási feltételeiben, Irányelveiben és eljárásaiban, Feltételeiben, Kompenzációs programjában és a Talk Fusion vállalati webhelyén szereplő szövegekben foglaltaknak.
 20. A Társaság nem vonható felelősségre bármely ígéret vagy biztosíték kapcsán, amelyet bármely Partner egy személy felé vállalt, kivéve, ha az megfelel a jóváhagyott üzleti terveknek és feltételeknek, amelyek a Talk Fusion Szolgáltatási feltételeiben, Irányelveiben és eljárásaiban és Felhasználási feltételeiben szerepelnek a www.talkfusion.com webhelyen. A jelentkezőnek vagy független partnernek ennélfogva át kell tekintenie a www.talkfusion.com webhelyet és a Társaság által kiadott prospektusokat és értesítéseket, és a Társaság által lefektetett minden feltételt be kell tartania. Ha bármely Partnerről bebizonyosodik, hogy a fentieket nem tartotta be, a Társaság törvényes jogainak sérelme nélkül a Partner jogviszonya a Társasággal megszűnik. A Társaság fenti információs forrásain keresztül a Partner teljes körűen tájékozódik minden fenti ügyben.
 21. A multilevel-marketing program résztvevője jogosult vállalkozását bármikor, indoklás nélkül megszüntetni. A megszüntetésről írásban kell értesíteni a Társaságot a székhelyére küldött levélben, illetve a Back Office rendszerén belül.
 22. Ha a Megállapodáshoz kapcsolódó vagy abból fakadó bármely cselekedet vagy hanyagság kapcsán az egyik fél keresettel kíván élni a másik fél ellen, azt egy éven belül kell benyújtani azon dátumtól számítva, amikor a fél értesült (vagy észszerű igyekezet esetén értesülhetett volna) a kereset alapjául szolgáló esetről. Ha a kereset megindítása nem következik be ezen időkereten belül, az ilyen cselekedet vagy hanyagság kapcsán a másik fél többé nem tartozik felelősséggel. A felek lemondanak minden más elévüléssel kapcsolatos rendelkezéssel kapcsolatos jogukról.
 23. A Talk Fusionnek visszavonhatatlan engedélyt adok, hogy reprodukálja és felhasználja nevemet, videóimat, fényképeimet, személyes történetemet, beszámolómat és/vagy képmásomat hirdetési és promóciós anyagaiban, korlátozás nélkül ideértve az online fórumokon való felhasználást, és az ilyen felhasználás kapcsán minden térítésről lemondok. Ezenfelül lemondok minden jogomról bármely vázlat, bétaverzió, előzetes változat és elkészült anyag felülvizsgálata és jóváhagyása kapcsán.
 24. Kijelentem, hogy a 18. életévemet betöltöttem.

Nyomtatás