OBCHODNÍ PODMÍNKY

V platnosti od: 24. dubna 2016


 1. Jsem srozuměn/a s tím, že jako nezávislý spolupracovník (dále jen „spolupracovník“) pro Talk Fusion®, Inc. (dále jen „Talk Fusion“ nebo „Společnost“):
  a) V souladu s těmito podmínkami jsem oprávněn/a prodávat produkty a služby Talk Fusion a na tyto přijímat objednávky. Jsem srozuměn/a s tím, že Talk Fusion má výlučné právo přijmout nebo odmítnout objednávky, jež jsem odeslal/a.
  b) Jsem oprávně/a zaregistrovat do Talk Fusion osoby jakožto spolupracovníky.
  c) Jsem oprávně/a vydělávat provize dle Kompenzačního plánu Talk Fusion, získám-li na ně nárok.
 2. Souhlasím s tím, že budu Kompenzační plán Talk Fusion, jakož i produkty a služby Talk Fusion prezentovat tak, jak je uvedeno v oficiální literatuře Talk Fusion.
 3. Souhlasím s tím, že jako spolupracovník Talk Fusion jsem nezávislý dodavatel, nikoli zaměstnanec, partner, právní zástupce, nebo uživatel licence Talk Fusion. Souhlasím s tím, že ponesu výlučnou odpovědnost za úhradu veškerých nákladů, které mi vzniknou, zahrnující cestovné, stravné, ubytování, administrativní práci, platbu nájemného za kancelář, dálkové hovory a dalšími obchodními náklady. JSEM SROZUMĚN/A S TÍM, ŽE PRO FEDERÁLNÍ NEBO STÁTNÍ DAŇOVÉ ÚČELY NEJSEM VEDEN/A JAKO ZAMĚSTNANEC TALK FUSION. Talk Fusion nenese žádnou odpovědnost za srážku, a nesmí srážet ani odečítat daň z mých případných bonusů a provizí, FICA nebo daně jakéhokoli druhu. Jsem srozuměn/a s tím, že mi u Talk Fusion nevzniká nárok na jakoukoli náhradu škody určenou zaměstnancům či pobírání dávek v nezaměstnanosti.
 4. Zásady a postupy Talk Fusion a Kompenzační plán Talk Fusion tvořící nedílnou součást těchto Podmínek (tyto dokumenty budou dále souhrnně označovány jako „Smlouva“) jsem si důkladně přečetl/a a souhlasím s jejich ustanoveními. V případě, že jsem si při podpisu této Smlouvy Zásady a postupy nepročetl/a, jsem srozuměn/a s tím, že tyto jsou zveřejněny v mém Back Officu. V případě, že jsem si Zásady a postupy nepročetl/a, učiním tak do tří dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Nesouhlasím-li s těmito Zásadami a postupy, musím o svém rozhodnutí Společnost neodkladně informovat a zrušit svou Smlouvu Fusion Talk. Neučiním-li tak do tří dnů ode dne registrace, vyslovuji tak svůj souhlas s těmito Zásadami a postupy. Jsem srozuměn/a s tím, že musím vždy jednat v souladu s ustanoveními této Smlouvy, budu-li od společnosti Talk Fusion chtít získat nárok na bonusy nebo provize. Jsem srozuměn/a s tím, že Talk Fusion může Smlouvu dle vlastního uvážení měnit. Tímto se zavazuji, že budu takové změny dodržovat. Oznámení o změně některého z ustanovení Smlouvy musí být zveřejněno v mém Back Officu Talk Fusion. Změny vstoupí v platnost za 30 dnů po zveřejnění oznámení změně(ách). Platí však, že změněné zásady se nevztahují zpětně na jednání, ke kterému došlo před datem účinnosti změny. Pokračováním v podnikání s Talk Fusion nebo přijetím bonusů či provizí po nabytí účinnosti změn tak dávám svůj souhlas s těmito změnami.
 5. Doba platnosti této smlouvy je jeden rok (podléhá předchozímu zrušení v souladu se Zásadami a postupy). Neobnovím-li své podnikání s Talk Fusion tím, že uhradím svůj pravidelný roční poplatek za prodloužení, případně dojde z různých důvodů ke zrušení nebo ukončení mé smlouvy, jsem srozuměn/a s tím, že trvale ztratím veškerá práva, na něž mám jakožto spolupracovník nárok. Nebudu oprávněn/a prodávat produkty a služby Talk Fusion. Rovněž ztratím nárok na získání provizí, bonusů nebo jiných příjmů vyplývajících z mé činnosti nebo činnosti mých bývalých spolupracovníků v nižší linii organizace. V případě zrušení, zániku nebo neobnovení Smlouvy se vzdávám všech svých práv, včetně práv vlastnických, své bývalé organizace se spolupracovníky v nižší linii, bonusů, provizí nebo jiných odměn odvozených z prodeje a ostatních aktivit mé bývalé organizace se spolupracovníky v nižší linii. Talk Fusion si vyhrazuje právo ukončit všechny Smlouvy o spolupráci s Talk Fusion (ve kterých vystupujete jako nezávislý spolupracovník) s 30 denní výpovědní lhůtou, rozhodne-li se Společnost: (1) ukončit své obchodní operace; (2) zrušit své podnikání nebo (3) ukončit distribuci svých produktů anebo služeb prostřednictvím kanálů přímého prodeje.
 6. Ani jedna ze stran nesmí postoupit svá práva či delegovat své povinnosti vůči druhému bez písemného souhlasu druhé strany. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud je kontrolní podíl v Talk Fusion převeden na třetí osobu nebo pokud třetí strana získá kontrolní podíl na aktivech Společnosti, Talk Fusion může převést svá práva, úkoly a povinnosti vyplývající se všech Smluv o spolupráci na tuto třetí stranu jako součást prodeje nebo převodu svého podnikání anebo majetku.
 7. Souhlasím s tím, že pokud nedodržím podmínky této Smlouvy, má Talk Fusion nárok na udělení disciplinárních sankcí uvedených v Zásadách a postupech.
 8. Strany, jejich mateřské anebo přidružené společnosti, ředitelé, úředníci, akcionáři, zaměstnanci, nabyvatelé a pověřenci (dále souhrnně označováni jako „přidružené strany“) nenesou odpovědnost za následné nebo exemplární škody v případě nároku nebo z důvodu žaloby týkající se této Smlouvy nebo používání produktů Talk Fusion, a to i v případě, že tato strana byla informována o pravděpodobnosti vzniku takových škod.
 9. Tato Smlouva představuje ve své současné podobě a v platném znění Talk Fusion dle svého uvážení úplnou smlouvu mezi Talk Fusion a nezávislým spolupracovníkem. Jakékoli přísliby, zastupování, nabídky nebo jiná sdělení, jež nejsou výslovně uvedené v této Smlouvě pozbývají veškeré platnosti i účinnosti.
 10. Vzdání se práv nebo porušení Smlouvy jednou ze smluvních stran musí být učiněno písemně a podepsáno oprávněným zástupcem té strany, proti níž je toto vzdání se práv uplatňováno. Jakékoli vzdání se práva a porušení jednou ze stran musí být pouze jednorázové a nesmí být uplatňováno ani vykládáno jako vzdání se nároků souvisejících s porušením.
 11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, bude takové oddělené ustanovení upraveno pouze v rozsahu nezbytném k jeho vymahatelnosti. Zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
 12. Tato Smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony státu Florida, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů. V případě sporu mezi spolupracovníkem a společností Talk Fusion týkajícím se či vyplývající z této Smlouvy nebo práv a povinností smluvních stran v souladu s jejími ustanoveními, budou obě strany spor řešit tak, jak je uvedeno v Zásadách a postupech Talk Fusion.
 13. Obyvatelé státu Louisiana: Bez ohledu na výše uvedené, obyvatelé státu Louisiana mohou podat žalobu vůči společnosti s jurisdikcí a místem konání v souladu se zákony tohoto státu. Viz Zásady a postupy.
 14. Obyvatelé státu Maryland: účastník může smlouvu zrušit z jakéhokoliv důvodu do 3 měsíců ode dne převzetí zboží nebo první objednávky služeb. Společnost je povinna v případě zrušení odkoupit zpět své zboží. Cena za zpětný odkup musí představovat nejméně 90% z původní ceny zaplacené účastníkem. Viz Zásady a postupy.
 15. Obyvatelé státu Montana: Obyvatelé státu Montana mohou zrušit svou Smlouvu o spolupráci do 15 dnů od jejího podpisu a mohou vrátit zakoupené zboží v uvedeném časovém období. Tito obyvatelé mají nárok na plnou refundaci za zboží a jiné poplatky, jež v rámci tohoto programu za uvedené období uhradili.
 16. Obyvatelé států Louisiana, Massachusetts a Wyoming: Pokud byste zrušil/a svou Smlouvu o spolupráci, Talk Fusion Vám po obdržení písemné žádosti vrátí 90% kupní ceny za veškeré správních poplatky, které Vám za stávající rok vznikly.
 17. Obyvatelé státu Portoriko: Tuto Smlouvu můžete kdykoli ve lhůtě 90 dnů od jejího podpisu zrušit. Můžete ji též kdykoli vypovědět, prokážete-li, že Společnost nedodržuje některou ze základních povinností distribuční smlouvy či došlo k jednání nebo opomenutí ze strany Společnosti, jež nepříznivě ovlivňuje obchodníkovy majetkové zájmy či služby. Váš požadavek na ukončení Smlouvy musíte na adresu Společnosti zaslat písemně doporučenou poštou. Ukončíte-li Smlouvu za těchto podmínek, Společnost se zavazuje: a) zpětně odkoupit produkty, které jste od společnosti zakoupil/a, máte je ve svém držení a v dobrém stavu za cenu ne menší než devadesát procent (90%) kupní ceny, b) vrátit Vám alespoň devadesát procent (90%) původních čistých nákladů za veškeré služby, které jste od Společnosti získal/a, c) vrátit 90% jakékoliv částky, kterou jste za účelem účasti v podnikání zaplatil/a.
 18. Dále se zavazuji, že společnost Talk Fusion a její přidružené strany zbavuji veškeré odpovědnosti týkající se (nebo vyplývající z) propagace či provozování mého podnikání s Talk Fusion a všech činností anebo opomenutí vztahujících se k témuž (např. prezentace produktů Talk Fusion nebo Kompenzační plán, provoz motorového vozidla, pronájem jednacích nebo školících prostor, zkreslování faktů třetí osobě apod.). Zavazuji se k odškodnění společnosti Talk Fusion za jakékoliv platby (včetně nákladů za právní zastoupení), odpovědnosti, škody, pokuty, penále a další poplatky vyplývající z jakékoliv neoprávněného jednání, kterého jsem se v průběhu svého podnikání dopustil/a.
 19. Jsem srozuměn/a s tím, že nejsem oprávněn/a zavazovat Talk Fusion k jakékoli smlouvě či povinnosti. Dále souhlasím s tím, že nesu výlučnou odpovědnost za následky vyplývající z mého vystupování a jednání, jež není obsaženo na firemních webových stránkách Talk Fusion, www.talk fusion.com. Souhlasím s tím, že nesu výlučnou odpovědnost za plnění závazků vůči třetím stranám, jež jsem učinil/a. Zavazuji se k odškodnění společnosti Talk Fusion za jakékoliv platby (včetně nákladů za právní zastoupení) nebo odpovědnosti vyplývající z mého jednání nebo vystupování, které je v rozporu s podnikáním Talk Fusion ve vztahu k jejím produktům a službám. Talk Fusion může na základě vlastního uvážení ukončit smlouvu se spolupracovníkem, jehož podnikání je v rozporu se Smluvními podmínkami, Zásadami a postupy, Obchodními podmínkami, Kompenzačním plánem společnosti Talk Fusion, případně je v rozporu s jejími firemními webovými stránkami.
 20. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli přísliby či záruky dané jejími spolupracovníky vůči dalším osobám, pokud tyto nejsou v souladu se schválenými obchodními plány a podmínkami uvedenými ve Smluvních podmínkách, Zásadách a postupech a v Obchodních podmínkách společnosti Talk Fusion, jež jsou zveřejněny na stránkách www.talkfusion.com. Z tohoto důvodu je účastník/nezávislý spolupracovník povinen pročíst si webové stránky www.talkfusion.com, brožury a oznámení vydané Společností a dodržovat její podmínky. V případě, že spolupracovník výše uvedené podmínky poruší, aniž by byla dotčena práva Společnosti v souladu s platnou legislativou, bude jeho Smlouva s Talk Fusion okamžitě ukončena. Prostřednictvím těchto zdrojů společnosti bude plně vyrozuměn o této záležitosti.
 21. Účastník podnikající v tomto víceúrovňovém marketingovém plánu má právo kdykoli a bez ohledu na důvod zrušit svou Smlouvu. Písemná žádost o zrušení Smlouvy musí být Společnosti doručena na adresu jejího sídla podnikání nebo prostřednictvím Back Officu spolupracovníka.
 22. Pokud si některá ze smluvních stran přeje podat žalobu proti druhé straně za jakékoli jednání nebo opomenutí týkající se této Smlouvy nebo z ní vyplývající, musí být taková žaloba podána ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se poškozená strana dověděla nebo by se mohla dovědět o jednání vedoucí k podání žaloby. Nepodá-li tato strana žalobu ve výše uvedeném termínu, veškeré nároky vůči druhé straně budou považovány za nepřípustné. Strany se vzdávají všech nároků, které se vztahují na jakákoli jiná zákonná omezení.
 23. Tímto uděluji společnosti Talk Fusion svolení k tomu, aby zveřejnila a použila mé jméno, fotografie, videa, osobní příběhy, reference anebo mé vypodobnění v jejích reklamních či propagačních materiálech, včetně použití v on-line fórech. Zároveň se vzdávám všech nároků na odměnu za takové použití. V neposlední řadě se vzdávám svého práva kontrolovat nebo schvalovat návrhy, přípravné a výsledné materiály.
 24. Tímto potvrzuji, že jsem starší 18 let.

Tisk